سنگدانه ها گیاهان خرد کننده را از انگلستان استفاده می کنند