تعيين معدني معدني نشان دهنده معدني مربوط به معدني است