رکود در صنعت سیمان برای ایجاد تأثیر در صنعت سنگ شکن